VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Tojagore Vukinos
Country: Uruguay
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 13 February 2004
Pages: 428
PDF File Size: 19.67 Mb
ePub File Size: 11.44 Mb
ISBN: 962-7-42848-533-1
Downloads: 48044
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshujar

Antwoord De fietsregeling heeft als doel het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren. De werkgever moet beoordelen of de fiets in het woon-werkverkeer wordt gebruikt.

Voorts is het toegestaan om dit bedrag tot het loon te rekenen in het laatste loontijdvak van het kalenderjaar waarin de fiets ter beschikking is gesteld of zoveel eerder, en tijdsevenredig, als de werknemer gedurende het desbetreffende jaar uit dienst is getreden.

De werkgever mag de werkelijke kosten van zakelijke reizen onbelast vergoeden, mits de werkgever de werkelijke kosten aannemelijk kan maken. De catalogusprijs is de prijs die de fabrikant in zijn prijslijst vermeldt. Antwoord Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met zijn auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan op de fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt.

Indicaties hierbij kunnen zijn: In bepaalde situaties slecht weer e. De kostprijs is overigens mede afhankelijk van de BTW-positie waarin de werkgever verkeert.

Antwoord Nee, voor de fietsregeling is de uitwerking in beide gevallen gelijk. Wat zijn de fiscale loonneffingen voor de werknemer? Dit betekent tevens dat het rentevoordeel alleen onbelast is als de werknemer de fiets voldoende gebruikt voor het woon-werkverkeer zie vraag 1.

De terbeschikkingstelling leidt niet tot een bijtelling. De fietsregeling is dan dus niet van toepassing.

Hierbij rust op de werkgever de plicht om de waarde in het economische verkeer van de fiets vast te stellen. Antwoord Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd.

Komt de werkgever in aanmerking voor investeringsaftrek met betrekking tot de aanschaf van deze fiets? Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als hadnboek werknemer het eerste gedeelte van het woon-werkverkeer per trein aflegt en de resterende afstand naar het werk per fiets overbrugt.

  COLOSTOMIA EN ASA PDF

Vraag Kan de werkgever onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen? Antwoord Dat is afhankelijk van de omstandigheden.

Goedkeuring Het voornemen bestaat om het BUA op dit punt aan te passen. Nee, afgezien van een situatie als bedoeld in vraag Afschrijvingstermijnen die op een eerder jaar betrekking hebben kunnen onbelast worden vergoed, als de werkgever aannemelijk kan maken dat hij zich uiterlijk in het desbetreffende jaar had verplicht om de kosten in het latere jaar aan lonheffingen werknemer te vergoeden.

Vragen en antwoorden Algemeen 1.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Als aannemelijk is dat de werknemer de overige maanden voldoende fietst, kan de werkgever wel voor bijvoorbeeld de wintermaanden een trajectkaart verstrekken voor de afstand woning-werk. Vraag Wat wordt verstaan onder een gangbare fietsverzekering? Deze bijtelling mag worden verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer, maar niet verder dan tot nihil. Bij die beoordeling moet de werkgever ook de verwachte duur van het fietsgebruik meewegen.

Vraag Welk aantal zakelijke kilometers is nog aannemelijk? Dit houdt dus in dat een werkgever, nadat hij voor een werknemer gebruik heeft gemaakt van de fietsregeling, dat kalenderjaar en de eerstvolgende twee kalenderjaren voor de desbetreffende werknemer geen gebruik meer kan maken van de fietsregeling hierna ook wel: Zaken die normaliter ook buiten verband van de fiets worden gebruikt zoals warme kleding in het algemeen, bijvoorbeeld bijzondere thermische kleding, maar ook sjaals en petten, komen in ieder geval niet in aanmerking.

Het rentevoordeel is op grond van artikel 59, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting onbelast als de werknemer het geleende bedrag aanwendt voor een fiets die de werkgever met toepassing van de fietsregeling geheel of nagenoeg geheel onbelast zou kunnen vergoeden of kunnen verstrekken. Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer lonoheffingen zijn auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan op de fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt.

Vraag Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat 2001 Daarvan is in ieder loonheffingdn sprake bij een reisafstand van minimaal 15 km enkele reis als de werknemer meer dan de helft van het aantal dagen per week naar het werk fietst.

  BINATONE CAPRICE 500 PDF

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Kan een werknemer de aanschafkosten van een fiets voor de inkomstenbelasting in aftrek brengen? Vraag Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer met de fiets van de woning naar het station rijdt en de overige kilometers van het woon-werkverkeer met de trein aflegt?

In dat geval is wel de eindheffing mogelijk zoals aangegeven in punt Factoren die daarbij een rol kunnen spelen, zijn onder meer: Omdat uitsluitend met een fiets handbeok zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer vrij vergoed of verstrekt kunnen worden, moet de werkgever overigens wel aannemelijk maken dat de bonnen slechts worden gebruikt voor de aanschaf van met de fiets samenhangende zaken die direct lonheffingen zijn aan het woon-werkverkeer.

Antwoord Ongeacht of de werkgever een fiets verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, mag hij voor minder dan de helft van het aantal dagen dat de werknemer pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer een vergoeding geven voor of voorzien in ander vervoer dan vervoer per fiets.

Antwoord Ja, de werkgever kan onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen. Dat is niet aannemelijk als de werkgever voor het volledige traject een NS- of OV-jaarkaart verstrekt; de fietsregeling kan dan niet worden toegepast. De eigen bijdrage voor een duurdere verstrekte fiets komt in mindering op de bijtelling, met dien verstande dat de bijtelling niet verder wordt verlaagd dan tot nihil.

Voor de fietsregeling moet de werknemer gebruik maken van de fiets op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer. Voor wat betreft de BTW loongeffingen voor de ondernemer, tevens inhoudingsplichtige hierna: Terugbetalingen na afloop van dat kalenderjaar kunnen niet in mindering worden gebracht op het loon. Het betreffen met name vragen met een beleidsmatig karakter.

Deze voorwaarde is voor wat betreft vergoede en verstrekte handbofk gewijzigd in een vrijstellingsbedrag. Bij een aangeschafte gebruikte fiets, bedraagt de waarde in het economische verkeer in de regel de aanschafprijs.